تست

اعتبار سنجی

نام و نام خانوادگی
نحوه اطلاع رسانی
کمیت و کیفیت تبلیغات مربوط به همایش
تاریخ برگزاری همایش
مکان برگزاری همایش
زمان بندی اجرای برنامه ها
نحوه برخورد مسئولین همایش
میزان رعایت نظم و هماهنگی
نحوه برگزاری پانل ها و کارگاه های آموزشی
سطح علمی همایش
کیفیت سطح مطالب ارائه شده
کیفیت و نحوه پذیرایی
وضعیت محل اسکان
ارزیابی کلی شما از همایش
کیفیت برنامه های تفریحی
نقاط قوت برنامه
نقاط ضعف برنامه
آیا برگزاری این همایش توانسته است در رسیدن به اهداف اصلی موفق باشد؟
آیا برگزاری همایش های بعدی را در این زمینه لازم می دانید؟
آیا سخنرانی ها در حیطه اهداف و محورهای همایش بوده اند؟
در صورتیکه موضوعی را مد نظر دارید که در این همایش مطرح نشده، جهت ارائه در همایش های بعدی بیان فرمایید.
لطفا پیشنهادات و انتقادات اصلاحی خود را درباره این همایش ذکر فرمایید.